در این راستا گروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائی مجری اولین رشته بین رشته ای ریاضیات مالی در زمینه مطالعات فوق در سطح کارشناسی ارشد و دکتری مفتخر است که مجوزهای لازم برای تاسیس قطب علمی ریاضیات مالی در دوره چهارم فعالیت قطب ها از وزارت عتف دریافت کرده است که فعالیت ها قطب مبتنی بر اهداف و ماموریت های زیر است:

  • کسب مرجعیت علمی و فناوری ملی- بین المللی در زمینه ریاضیات مالی.
  • گسترش مرزهای دانش و فناوری در زمینه ریاضیات مالی.
  • فراهم ساختن زمینه های گروهی و ایجاد شبکه های علمی ملی و بین محققان دانشگاهی و فعالان بازارهای سزمایه.
  • فراهم ساختن زمینه های مناسب برای مشارکت  مراکز علمی و بازارهای سرمایه در سطح ملی و بین المللی در مسیر تولید علم و توسعه کشور.
  • توسعه و تقویت مطالعات بین رشته ای و تولید علمی بومی در رشته ریاضیات مالی.
  • مشاوره و تصمیم سازی در برنامه ریزی علمی و گسترش بازارهای سرمایه.