• اجرای دوره مشترک  با دانشگاه های خارجی
  • طراحی دوره های مشترک با بازارهای مالی
  • انتشارات مقالات اصیل از طریق مجله علمی با نمایه بین المللی
  • برگزاری کارگاه های مشترک در خارج و داخل کشور
  • طراحی ابزارهای مالی
  • سیاستگذاری آموزشی و پژوهشی در حوزه ریاضی مالی