نشست تخصصی

اشتراک گذاری کنید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

نشست تخصصی کمک به حل مسائل کشور

مدل سازی بیزی و الگوریتم های مربوطه در مالی

یکشنبه 23 /9/99 ساعت 9- 12

مطالب مشابه

زنبیل خرید