پورتال قطب ریاضی مالی زیر نظر پروفسور نیسی و همکاران پژوهشگر در زمینه های ریاضی مالی اقتصاد  آنالیز عددی فناوری اطلاعات وارتباطات و  هوش مصنوعی در زمینه توسعه دانش و فناوری های مرتبط مالی و دانشگاهی در حال فعالیت تحقیق وتوسعه و اجرای پروژه های عملیاتی در بازارهای مالی بورس بیمه بانک و استارتاپ ها می باشد .