• کاربرد یادگیری ماشین در مهندسی مالی
  • تحلیل داده‌های بازارهای سرمایه،
  • مدلسازی ریاضی داده‌های مالی،
  • پوشش ریسک مبتنی بر داده‌های سرمایه‌ای
Shopping Basket