• دستیابی به آخرین یافته های علمی در زمینه ریاضیات مالی، بررسی و پایش تحولات بازارهای مالی کشور و بین المللی، و توسعه نرم افزارهای تخصصی بازارهای مالی.
  • جذب همکاری های علمی نخبگان ایرانی و غیر ایرانی که در زمینه های مرتبط با ریاضی مالی و بازار سرمایه فعالت می کنند.
  • همکاری موثر و هدفمند با بازارهای سرمایه، بیمه، بانک، موسسات پژوهشی ملی و بین المللی مرتبط با فعالیت ریاضیات مالی.
  • طراحی، همکاری و مشارکت در بازنگری در اجرای دوره های میان رشته ای ریاضیات مالی، مهندسی مالی، اقتصاد مالی و مدیریت مالی.
  • هدفمند ساختن رساله های دکتری و پایان نامه های دانشجویی در زمینه های تحقیقات تخصصی فعالیت قطب.
  • لینک
  • لینک دو