گواهی شرکت در دوره به زبان انگلیسی به کلیه شرکت‌کنندگان ایمیل گردیده است لطفا در صورت دریافت نکردن ایمیل، اطلاعات خود را با عنوان ” عدم دریافت گواهی” به ایمیل قطب به آدرس زیر

ارسال نمایید.

 

 
Shopping Basket