هدف از برگزاري نشست:

تحلیل و مطالعه داده‌های مالی با دو هدف عمده صورت می‌پذیرد. شناسایی رفتار قیمت دارایی که قادر می‌سازد تا مدل‌سازی مطلوب برای توصیف قیمت و بازده دارایی را انجام دهیم و این دانش را برای کاهش ریسک و اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه بکارگیریم. امروزه رویکردهای یادگیری ماشین در زمینه‌های مختلف علمی و کاربردی با توجه به نتایج آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه سرمایه‌ای و مالی با توجه به تنوع داده‌ها، حجم و پیچیدگی آنها روش‌های نوین ریاضیاتی مبتنی بر یادگیری ماشین می‌تواند بسیار موثر باشد. در این نشست علمی که با حضور فعالین بازار سرمایه و دانشگاه برنامه‌ریزی شده است، علاوه بر مطالعه روش‌های نوین در مباحث یادگیری ماشین، مدل‌های ریاضی برای پوشش ریسک را بیان و با ارایه مثالهایی کارایی این روشها مورد آزمون قرار می‌گیرد. در این نشست علاوه بر ایجاد تعامل سازنده و مفید بین دانشگاه و بازار سرمایه روش‌های علمی در مطالعه داده‌های بازار و مدلسازی متناسب آنها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. به منظور هماهنگی و انسجام در برگزاری دوره مذکور، سه جلسه از نشست به ارایه مطالب و بیان مساله در جلسات کمیته علمی با مشارکت محدودی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد؛ با این هدف که جزییات برنامه سخنرانی‌ها با محوریت موضوع و ساختار معین شکل گیرد. جلسه اول با سخنرانی دکتر نیسی درخصوص معرفی قراردادهای اختیار و مدل‌های ریاضی قیمت‌گذاری آنها و جلسات دوم و سوم به ترتیب توسط دکتر صفدری و دکتر اسکویی و بحث و تبادل نظر حول موضوع نشست انجام می‌گیرد. پیشبینی می‌شود جهت تداوم و تبادل نظر در راستای اهداف مورد نظر، سلسله نشست‌های هفتگی با چهارچوب تعیین شده برگزار گردد.
 
Shopping Basket