جلسه پایان کارگاه یادگیری ماشین در ریاضیات مالی برگزار شد.

زنبیل خرید