نشست تخصصی کمک به حل مسائل کشور

مدل سازی بیزی و الگوریتم های مربوطه در مالی

یکشنبه 23 /9/99 ساعت 9- 12

زنبیل خرید