قطب علمی ریاضیات مالی در هفته پژوهش و فناوری با سخنرانی

دکتر عبدالساده نیسی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر قطب علمی ریاضیات مالی کشور

موضوع: مدلسازی ابزار نوین امحای نقدینگی با رویکرد هوش مصنوعی

Shopping Basket