برنامه شتاب‌دهی چیتاک برگزار می‌کند

:عنوان

AIBOOM شهر مجازی سه بعدی

 

:مدرس

کامران آیتی
توسعه دهنده ریاضی مالی

CG Neurocognitive

Planner

 

زمان: 10بهمن  1401

ساعت 17:30 تا18

هزینه: رایگان

:لینک ورود به جلسه
https://www.skyroom.online/ch/a.basti/workshop

هسته فناور چیتاک
https://chitacc.ir/

 
Shopping Basket