2021-04-02_11-48-33

سمینار هفته پژوهش با موضوع پایتون در ریاضی مالی

برگزاری جلسه پایتون در ریاضی مالی با حضور پروفسور نیسی و خانم دکتر لیلا رنجبری وآقای دکتر خانی زاد

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *