جزوه درسی معادلات دیفرانسیل معمولی

نویسنده: دکتر عبدالساده نیسی

درس اول: مفهوم ساده، (دانلود رایگان فایل 1)

درس دوم: روش ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول، (دانلود رایگان فایل 2)

درس سوم: ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده، (دانلود رایگان فایل 3)

درس چهارم: ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎﻣﻞ (قسمت اول)، (دانلود رایگان فایل 4)

درس پنجم: ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎﻣﻞ(قسمت دوم)، (دانلود رایگان فایل 5)

درس ششم: ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻄﯽ، (دانلود رایگان فایل 6)

درس هفتم: ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮﻧﻮﻟﯽ و رﯾﮑﺎﺗﯽ، (دانلود رایگان فایل 7)

درس هشتم: معادلات دیفرانسیل غیر خطی، (دانلود رایگان فایل 8)

تمرینات: فصل اول (دانلود مجانی فایل 1، فایل 2 ، فایل 3)

درس نهم : ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم (ﻗﺴﻤﺖ اول) ، (دانلود رایگان فایل 9)

درس دهم: ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم (ﻗﺴﻤﺖ دوم)، (دانلود رایگان فایل 10)

 درس یازدهم: ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم (ﻗﺴﻤﺖ سوم)، (دانلود رایگان فایل 11)

تمرینات: فصل دوم (دانلود مجانی فایل 2)

فصل سوم   تبدیلات لاپلاس و معادلات دیفرانسیل معمولی

درس دوازدهم: روش ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻼت ﻻﭘﻼس  (ﻗﺴﻤﺖ اول)، (دانلود رایگان فایل 12)

 درس سیزدهم : روش ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻼت ﻻﭘﻼس  (ﻗﺴﻤﺖ دوم)، (دانلود رایگان فایل 13)

تمرینات: فصل سوم (دانلود مجانی فایل 3)

درس چهادهم : روش ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮي ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﯽ،  (دانلود رایگان فایل 14)

تمرینات: فصل چهارم (دانلود مجانی فایل 4)
Shopping Basket