برنامه دومین نشست علمی-پژوهشی روش‌های پیشرفته تحلیل داده‌های مالی Copy

جلسهتاریخعنوانتوضیحات سخنران
افتتاحیه 00/09/02سخنرانان مدعواعضای هیئت علمی، دانشجویان و فعالان بازار سرمایه،
فرابورس ایران، بورس انرژی ایران،
معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر نیسی
اول00/09/04شبکه عصبی
چندلایه (MLP)
معرفی شبکه های عصبی،
انواع و عملکرد آنها در تخمین،
طراحی، آموزش و آزمون و ساختار داده
در شبکه‌های عصبی
شبکه عصبی با تاخیر زمانی
(TDNN) و مدل غیرخطی AR
دکتر اسکوئی
دوم00/09/11یادگیری پس
انتشارخطا (BP)
آلگوریتم گرادیان کاهشی،
زنجیره مشتقات الگوریتم پس انتشار خطا،
یادگیری بسته‌ای و آنلاین ابرپارامترها،
پدیده فرابرازش و روش‌های ارزیابی
دکتر اسکوئی
سوم00/09/18مقدمه ای بر نظریه
ریاضی مسائل معکوس
بیان مفهوم مساله معکوس ریاضی،
مساله بدوضع ،
بیان مفهوم منظم‌سازی و
روش گرادیان،
ارتباط بین مسایل معکوس و
شبکه عصبی مصنوعی
دکتر نیسی
چهارم00/09/25مساله معکوس مالی
و مدل‌سازی پارامترها
مفهوم و مدل‌سازی مشتقات مالی،
مفهوم مسایل مستقیم و
معکوس مالی،
ارایه روش‌های حل مساله
مستقیم مالی مدل‌سازی
پارامترهای مدل مشتقه،
احراز شرایط شبکه‌های
مصنوعی عصبی برای
تخمین پارامتر،
روش معکوس تخمین پارامتر
دکتر نیسی
پنجم00/10/02چند نمونه پیاده سازی
شبکه عصبی در محیط پایتون
کاربرد برای رگرسیون
کاربرد برای تخمین تلاطم
ضمنی براساس مدل هستون
کاربرد برای پیش‌بینی سری زمانی قیمت سهام
دکتر اسکوئی
ششم00/10/09قیمت گذاری اختیار و
شبیه سازی مونت کارلو‏
معرفی بازار کامل و بدون آربیتراژ،
دینامیک دارایی پایه،
مدل‌سازی ریاضی قیمت‌گذاری اختیار،
شبیه‌سازی مونت کارلو،
ارزیابی دقت، همگرایی و
عملکرد شبیه‌سازی مونت کارلو
دکتر صفدری
هفتم00/10/23منحنی تلاطم ضمنی
و براورد آن
روش براورد تاریخی تلاطم،
معرفی تلاطم ضمنی،
پیاده پ‌سازی و براورد تلاطم
ضمنی مبتنی بر مدل بلک - شولز،
رویه تلاطم ضمنی مبتنی بر
داده‌های سهام.
دکتر صفدری
هشتم00/10/30شبکه عصبی بازگشتی
(RNN, LSTM)
شبکه‌های عصبی بازگشتی(RNN)
و شبکه عصبی بازگشتی المان
الگوریتم پس‌انتشار خطا
در طول زمان (BPTT)
شبکه‌های LSTM
دکتر بحرانی
نهم00/11/07چند نمونه پیاده سازی
شبکه عصبی در محیط
متلب
شبکه عصبی برای رگرسیون
شبکه عصبی برای پیش‌بینی
سری زمانی قیمت سهام

دکتر بحرانی
دهم 00/11/14پیش بینی روند تغییرات
سری زمانی مالی با
شبکه LSTM
دکتر بحرانی
یازدهم00/11/21جمع‌بندی و
پیشنهادات
دکتر نیسی

danial

سلام

برنامه دومین نشست علمی-پژوهشی روش‌های پیشرفته تحلیل داده‌های مالی

جلسهتاریخعنوانتوضیحات سخنران
افتتاحیه 00/09/02سخنرانان مدعواعضای هیئت علمی، دانشجویان و فعالان بازار سرمایه،
فرابورس ایران، بورس انرژی ایران،
معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر نیسی
اول00/09/04شبکه عصبی
چندلایه (MLP)
معرفی شبکه های عصبی،
انواع و عملکرد آنها در تخمین،
طراحی، آموزش و آزمون و ساختار داده
در شبکه‌های عصبی
شبکه عصبی با تاخیر زمانی
(TDNN) و مدل غیرخطی AR
دکتر اسکوئی
دوم00/09/11یادگیری پس
انتشارخطا (BP)
آلگوریتم گرادیان کاهشی،
زنجیره مشتقات الگوریتم پس انتشار خطا،
یادگیری بسته‌ای و آنلاین ابرپارامترها،
پدیده فرابرازش و روش‌های ارزیابی
دکتر اسکوئی
سوم00/09/18مقدمه ای بر نظریه
ریاضی مسائل معکوس
بیان مفهوم مساله معکوس ریاضی،
مساله بدوضع ،
بیان مفهوم منظم‌سازی و
روش گرادیان،
ارتباط بین مسایل معکوس و
شبکه عصبی مصنوعی
دکتر نیسی
چهارم00/09/25مساله معکوس مالی
و مدل‌سازی پارامترها
مفهوم و مدل‌سازی مشتقات مالی،
مفهوم مسایل مستقیم و
معکوس مالی،
ارایه روش‌های حل مساله
مستقیم مالی مدل‌سازی
پارامترهای مدل مشتقه،
احراز شرایط شبکه‌های
مصنوعی عصبی برای
تخمین پارامتر،
روش معکوس تخمین پارامتر
دکتر نیسی
پنجم00/10/02چند نمونه پیاده سازی
شبکه عصبی در محیط پایتون
کاربرد برای رگرسیون
کاربرد برای تخمین تلاطم
ضمنی براساس مدل هستون
کاربرد برای پیش‌بینی سری زمانی قیمت سهام
دکتر اسکوئی
ششم00/10/09قیمت گذاری اختیار و
شبیه سازی مونت کارلو‏
معرفی بازار کامل و بدون آربیتراژ،
دینامیک دارایی پایه،
مدل‌سازی ریاضی قیمت‌گذاری اختیار،
شبیه‌سازی مونت کارلو،
ارزیابی دقت، همگرایی و
عملکرد شبیه‌سازی مونت کارلو
دکتر صفدری
هفتم00/10/23منحنی تلاطم ضمنی
و براورد آن
روش براورد تاریخی تلاطم،
معرفی تلاطم ضمنی،
پیاده پ‌سازی و براورد تلاطم
ضمنی مبتنی بر مدل بلک - شولز،
رویه تلاطم ضمنی مبتنی بر
داده‌های سهام.
دکتر صفدری
هشتم00/10/30شبکه عصبی بازگشتی
(RNN, LSTM)
شبکه‌های عصبی بازگشتی(RNN)
و شبکه عصبی بازگشتی المان
الگوریتم پس‌انتشار خطا
در طول زمان (BPTT)
شبکه‌های LSTM
دکتر بحرانی
نهم00/11/07چند نمونه پیاده سازی
شبکه عصبی در محیط
متلب
شبکه عصبی برای رگرسیون
شبکه عصبی برای پیش‌بینی
سری زمانی قیمت سهام

دکتر بحرانی
دهم 00/11/14پیش بینی روند تغییرات
سری زمانی مالی با
شبکه LSTM
دکتر بحرانی
یازدهم00/11/21جمع‌بندی و
پیشنهادات
دکتر نیسی

نام و نام خانوادگی وابستگی آدرس ایمیل
دکتر محمد جلوداری ممقانیگروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائیj_mamaghani@atu.ac.ir
دکتر عبدالساده نیسی گروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائیa_neisy@atu.ac.ir
دکتر علی صفدریگروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائیasafdari@atu.ac.ir
دکتر محمد رضا اصغری اسکویی گروه رایانه دانشگاه علامه طباطبائی oskoei@atu.ac.ir
دکتر محمد بحرانیگروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائیbahrani@atu.ac.ir
دکتر رضا پورطاهریگروه آمار دانشگاه علامه طباطبائیpourtaheri@atu.ac.ir
دکتر محمد بامنی مقدمگروه آمار دانشگاه علامه طباطبائیBamenimoghadam@atu.ac.ir
دکتر شکوفه بنی هاشمی گروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائیshk_banihashemi@yahoo.com
دکتر آذر غیاثیگروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائی azarghyasi @yahoo.com
دکتر نویده مدرسی گروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائیn.modarresi@atu.ac.ir
دکتر حسن رشیدیگروه رایانه دانشگاه علامه طباطبائیhrashi@atu.ac.ir
دکتر فرزام متین‌فرگروه رایانه دانشگاه علامه طباطبائیf.matinfar@atu.ac.ir
دکتر شکوه شاه بیکگروه ریاضی دانشگاه علامه طباطبائیsh_shahbeyk@atu.ac.ir
دکتر پیام حنفی زاده هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائیhanafizadeh@gmail.com
دکتر مقصود امیریهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائیamiri@atu.ac.ir
دکتر جاوید بهرامیهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائیJavid_bahrami@yahoo.com
دکتر اسماعیل بابلیان هیئت علمی دانشگاه خوارزمیbabolian@khu.ac.ir
دکتر جلیل رشیدی‌نیاهیئت علمی دانشگاه علم و صنعت rashidinia@iust.ac.ir
دکتر فرشید مهردوست هیئت علمی دانشگاه گیلانfmehrdoust@guilan.ac.ir
دکتر نهال ریاضی مدیریت امور پژوهشی riazi@atu.ac.ir
دکتر علی سوری
هیئت علمی دانشگاه تهران alisouri@ut.ac.ir
دکتر پریسا رحیم خانیدکتری ریاضی کاربردی دانشگاه الزهراءP.rahimkhani@alzahra.ac.ir
دکتر صدیقه شریفیان
ریاضی کاربردی آنالیز عددی دانشگاه فردوسی
Sedighe.sharifian1985@gmail.com
دکتر یونس اسماعیل زاده اقدمآموزش و پرورشyonesesmaeelzade@gmail.com
دکتر زلیخا سوریمدرس دانشگاه هرمزگان soori_21@yahoo.com
دکتر سیما مشایخیمدرس دانشگاه اراکs-mashayekhi@araku.ac.ir
دکتر سحر حواج
مدرس دانشگاه آزاد اسلامیsaharhavaj@gmail.com
دکتر علیرضا قنبریمدرس دانشگاه خاتم‌الانبیاء (ص)ARGhanbari@Gmail.com
دکتر آمنه طالعیمدرس دانشگاه صنعتی شیراز A.taleei@sutech.ac.ir
فائزه پیروی نیا
مدرس دانشگاه علمی کاربردی
fpeyrovi@gmail.com
دکتر مهدی شاداب فر
پسادکتر مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریفmahdishadabfar@yahoo.com
آلاش آرمند
دانشگاه صنعتی ارومیه
alash.armand@gmail.com
محمدحسین آقابزرگ افجه
دانشگاه آزاد اسلامی
mohammadh.afjeh@gmail.com
دکتر ابراهیم کاردگر
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا
kardgar49@yahoo.com
دکتر شاهین علیمحمدی
شرکت مخابرات ایران sh.alimohamadi.p@gmail.com
دکتر احمد معماریان
کارگزاری مفید
ahmadmemarianw@gmail.com
عادله عدل دکتری ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی Adele_adl@yahoo.com
مریم افتخاریانکارشناس ارشد قطب علمی ریاضیات مالیm_eftekharian@msrt.ir
محمد جواد جباری کارشناسی ارشد قطب علمی ریاضیات مالی Mohammadjavadjabbarirad@gmail.com
محمد امین رئیسی ماکیانیدانشجوی دکتری ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیm_raeisi@atu.ac.ir
اکرم محمدی دانشجوی دکتری ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیk.mohammadi931@atu.ac.ir
پویا گرشاسبی
دانشجوی دکتری ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیpooyagarshasebi.23@gmail.com
سپیده صحرائی
دانشجوی دکتری ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیsepideh.sahraei@modares.ac.ir
معصومه یادگاریدانشجوی دکتری ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیMasoumeyadegari70@gmail.com
زینب غلام پور نقندر
دانشجوی دکتری ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیzeinab.gholampoor@gmail.com
فرشید نوریاندانشجوی دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه تبریز farshidnuriyan@gmail.com
دکتر حسین آذری
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه علم و صنعت h_azari@sbu.ac.ir
دکتر صديقه صابرماهانيدکتری ریاضی دانشگاه الزهراءs.saber@alzahra.ac.ir
دکتر نسرین عبادیدکتری ریاضی کاربردی دانشگاه شهید بهشتیebadi.n93@gmail.com
دکتر نعمت اله کدخدا
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه مازندرانn_kadkhoda@yahoo.com
دکتر فربد خانی زاده
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه کنت
farbod.khanizadeh@gmail.com
دکتر پریسا نباتی
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه علم و صنعت p.nabati@uut.ac.ir
دکتر سیده معصومه میرصادق پور ذوقی
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزیmaasoumeh.mirsadeghpour@gmail.com
دکتر عارفه مومنی
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه علم و صنعت momeni3189@gmail.com
دکتر محمدصابر روحی
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی
rohimohammad2@gmail.com
دکتر ساجده جوادی
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه تهرانSajedehjavadi3@gmail.com
دکتر عارفه مومنی
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه علم و صنعت momeni3189@gmail.com
دکتر مهناز یوسفی
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه علم و صنعت mah_yousefi@yahoo.com
دکتر مهدی الیاسی
ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهانeliasimehdi@ymail.com
دکتر مهناز منطقی پور
دکتری ریاضی Mahteqipoor@gmail.com
دکتر آرش سیوفی
دکتری آمار شانگهای جیائوتنگ
arashsioofy@yibinu.edu.cn
دکتر سید نوراله موسویدکتری آمار کاربردی n.mousavi@gmail.com
دکتر نادیا دارابی
دکتری آمار دانشگاه شهید بهشتی n_darabi@sbu.ac.ir
دکتر رسول روزگار
دکتری آمار دانشگاه شیراز rasool62@gmail.com
دکتر حسن شرقی
دکتری آمار دانشگاه شهید بهشتیh_sharghi@sbu.ac.ir
دکتر مرضیه نوراحمدی
دکتری مهندسی مالی دانشگاه یزدnourahmadim@yahoo.com
دکتر میلاد بابازاده بهستانی
دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تهرانmbbehestani100@gmail.com
دکتر نجیبه نجفیدکتری اقتصاد مالی- پولی دانشگاه تهرانnajibeh.najafi@yahoo.com
دکتر سحر فدوی
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه تهرانfaadavi@gmail.com
دکتر میلاد آراسته نیا
دکتری آمار ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاهmilad.a2008f@gmail.com
دکتر مهسا موتمنی
دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه گیلان mhs72motamen@gmail.com
امین امینی بشیرزاده
بانک صادرات خوزستانamin_amini94@yahoo.com
کامران آیتیمنطق پژوهشگاه دانش های بنیادیka.ayati@gmail.com
فائزه بنی مصطفی عربپژوهشکده بیمه faezehbani175@gmail.com
زهرا ابراهیم‌پورکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی z.ebrahimpuor@atu.ac.ir
مریم بازیار
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیmbazyar85@yahoo.com
ندا قنبریکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی n.ghanbari38@gmail.com
شایان روحانی راد
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیs_rouhani@atu.ac.ir
سکینه شفیعی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیmahtabshafiei7@gmail.com
فاطمه ذکاوتیکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی fatemeh.zekavati74@gmail.com
سیده هانیه سجادی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیh.sajjadi78@gmail.com
الهام طلاوریکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی e_talavari@atu.ac.ir
امیررضا مهربان
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی Amir20reza9@gmail.com
زیبا آقادادی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی aghadadi.ziba@gmail.com
فاطمه ایمانیکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیfatemehimani295@gmail.com
شیما سادات شاه محمدیکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی Shimasadatshahmohammadi@gmail.com
جمال الدین هادیان
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی j.hadiyan95@gmail.com
زینب برالککارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی zeynab.brk@gmail.com
فاطمه ناصری
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی fatemenaseri95@gmail.com
محمدجواد ابراهیمی بداف
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی MohammadjavadEbrahimi99@gmail.com
مریم عبدالله زادهکارشناسی ارشد ریاضیات مالی دانشگاه علامه طباطبائیmaryam.abdollahzadeh.1991@gmail.com
فرامرز عالی زاده
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی aalizadehfaramarz@gmail.com
طیبه قاسمی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیtayebehghasemi58@gmail.com
کیمیا توکلیکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی Kimtavakoli76@gmail.com
مهردخت خانی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی mehrdokhtkhani@gmail.com
علیرضا محمدپور
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی Alirezamohamadpour7098@gmail.com
ناهید زمانیکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی n.zamani9874@gmail.com
اميررضا صدقي
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی Amzsdg@gmail.com
کیارش فیروزی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی
kiarashfirouzi91@gmail.com
الهه بلالیکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیElaheh.balali@gmail.com
حسام بابایی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی hesambabaei2@gmail.com
فاطیما غیاثوند
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی fatimaqsvnd@gmail.com
پرستو سلیمانی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی bernadet1994s@gmail.com
محمدرضا فراهانیکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانMrfarahani98@gmail.com
طاهره عباسیکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه سمنانt.abbasi1373@yahoo.com
فائزه سلمانیدانشجو کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی salmani.faezeh@yahoo.com
لیلا شقاقی
کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه تربیت مدرسleilashaghaghi77418@gmail.com
مهسا پروردهدانشجو کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائیmahsa.parvardeh11@gmail.com
سپیده صفریدانشجو کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبائی ssafari.se@gmail.com
علی بلفکهکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه اراک alibolfake7@gmail.com
فاطمه جباریکارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانfjabbari29@gmail.com
حسین شیرکونددانشجو کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی hoseinshirkavand1@gmail.com
فائزه سواردانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه تربیت مدرسFsavar2@yahoo.com
رویا اسدی سامانی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانR.asadisamani@iasbs.ac.ir
رضا جعفری
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
reza.jafari@iasbs.ac.ir
رضا کاظمی آسیابر
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه تربیت مدرس Rkazemi453@gmail.com
فاطمه قنبرزاده
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه تربیت مدرس fateme.gnz@gmail.com
محدثه طهماسبیکارشناسی ارشد ریاضی مالیmhs.abtin95@gmail.com
فاطمه میرزاعبداللهی ها
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه امیرکبیرfatememirza504@gmail.com
شهاب الدین حاتمی
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی shahab.hatami@gmail.com
محسن رضائیدبیر آموزش و پرورشMoohseenrezaei@gmail.com
لیلا دشتیشرکت بیمه leiladashti865@yahoo.com
محمد اشرف سمنانی تحلیل تکنیکال moh_as1@yahoo.com
مصطفی سعیدیسهام و سرمایه گذاریm.saeidi2020@gmail.com
سعیده علی باباییارشد مالی- ریسرچرSababaei0018@gmail.com
حسین محرمیکارشناسی ارشد مهندسی مالی پردیس فارابی دانشگاه تهرانhoseinmoharami71@gmail.com
میلاد کمالی علمداریکارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه امیرکبیر miladkmla1376@gmail.com
صبا سلیمان گلیگروه مالی کاریزماroz.solgol@gmail.com
محمدرضا میرزائیرمزینکسmrm.livelife@gmail.com
سالاربابازاده بهستانیدانشجوی کارشناسی آمار دانشگاه علامه طباطبائیsalar.babazadeh78@gmail.com
حسن بشارتیکارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبائیbesharati.hasan@gmail.com
محمد مهدی لطفیکارشناسی ارشد علوم داده و هوش مصنوعی Mm_lotfi2000@yahoo.com
شیرین دهقانیکارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبائیshin.dehghani@gmail.com
وحید قدرتیدانشجوی کارشناسی مدیریت مالی دانشگاه آزادvahiid.1988@gmail.com
فاطمه راستی کارشناسی ارشد مدیریت مالی Fatima.rasti@yahoo.com
جلال کمالی اردکانی
کارشناسی ارشدkamali_1973@yahoo.com
مریم کمالی اردکانی
کارشناسی حسابداری دانشگاه علامه طباطبائیkamali_1973@yahoo.com
بهناز کردانی
کارشناسی ارشد هندسه توپولوژی دانشگاه چمران اهواز
behnazkordani@gmail.com
مهسا جعفری
کارشناسی ارشد اقتصاد نظری دانشگاه علامه طباطبائیmahsajafari1995@yahoo.com
مهدی اباذری
کارشناسی ارشد اقتصاد پولی دانشگاه امام صادق m.abazari100@chmail.ir
صادق احمدیان
کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائیahmadian.elec@gmail.com
معصومه کرمی

فرابورس ایران m.karami@ifb.ir
علیرضا امینی
آموزش و پرورشAliramini050@gmail.com
رویا پرماه
آموزش و پرورشroyapar314@gmail.com
محمد نورعلی زاده
آموزش و پرورشm.nooralizadeh.8@gmail.com
علی رضا قربانلو
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه ایلام alirezaghorbanloofinecon@gmail.com
محمدامین رضازاده
ماشین‌سازی اراک aminrezazadeh21@gmail.com
مرتضی حمزه ئی
کارشناسی ارشد داده‌کاوی دانشگاه باهنر کرمان mor_hamz@yahoo.com
رسول بیک‌وردی
شرکت تحقیق و توسعه هوش مصنوعی پارت
r.bikverdi@gmail.com
شهریار میرزایی
کارشناسی مدیریت صنعتیshahriar.mirzayi@mail.com
محمد جواد محزون
آموزش و پرورشMj.mahzoon.1999@gmail.com
رضا رهنما
آموزش و پرورشrezarahnama1377@gmail.com
رومینا حق شناس
شرکت مشاوره سرمایه گذاری کاریزما
romina.hgs@gmail.com
رضا معطی
کارشناسی ارشد آموزش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان
rezamoeti@gmail.com
فرشته گلدوست
دانشگاه آزاد واحد انزلی
feriigolii@gmail.com
فرزانه خرسندنیا
بیمه‌های عمر، مسئولیت و مهندسی
farzanehkhorsandnia@gmail.com
امیر خلیفه‌قلی
علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان
khalifeh.amir@gmail.com
محمدجواد مرادعلیان
موسسه مطالعات اقتصاد ایران
mohammadjavad70@chmail.ir
فاطمه تمیزی
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدانFatemehtm@gmail.com
زاهد احمدزاده
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ahmadzadeh.zahed@gmail.com
ریحانه قاسمیان روشن
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر_ داده کاوی
reihaneh.q.roshan@gmail.com
مریم واقعیکارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهدmwaghei78@gmail.com
مهشید آل حبیب
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی mahshid.280@gmail.com
حدیث سلیمانی
کارشناسی ارشئ فناوری اطلاعات دانشگاه لرستان hadis.soleimani73@yahoo.com
عرفان عشقی نژاد
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه اصفهانeshghi_erfan72@yahoo.com
پروین رجبیان
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمیrajabian.parvin@yahoo.com
داود حميد
کارشناسی الكترونيك دانشگاه ازاد اسلامي شوشتر
Davood.hamid1987@gmail.com
زهرا عبدی
کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه اراکzahra.abdi@gmail.com
علی قدمی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی alighadami7496@gmail.com
آرمان زادگر
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان arman.zadgar@gmail.com
حسین داوری
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه پیام نور دماوند Davari.1370@yahoo.com
فائزه احمدی
کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان faezeahmadi977@gmail.com
زهرا نعمتی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه امیرکبیرzahraanemati44@gmail.com
جواد قاسم پور
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
j.ghasempoor@gmail.com
سپیده سعدایی جهرمی
کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک دانشگاه علامه طباطبائیshedipes95@gmail.com
سید محمد سکوت نوش آبادی
کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک دانشگاه علامه طباطبائیsm_sokout@atu.ac.ir
امیرحسین آقامحمدی
بانکA.mohamadi@ut.ac.ir
نوید فدایی
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبائیnavid.fida1@gmail.com
زهرا جعفری
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه اصفهان Zjafary.1996@gmail.com
ناهید وفایی
کارشناسی ارشد آنالیز ریاضی دانشگاه اصفهان nahidevafaei@gmail.com
حسین استانه
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه تربیت مدرس astaneh@gmail.com
مجتبی جعفرقلی زاده
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبائیmojtabagh76@gmail.com
امیرحسین جمادی
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر amirhossein_jamadi@atu.ac.ir
نادیا نوری
کارشناسی ارشد آمار ریاضی دانشگاه علامه طباطبائیnadianourii75@gmail.com
حاجی زاده
کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائیsajjadhajizade@gmail.com
لیلا جعفری
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه گیلان jafarileila1374@gmail.com
سپیده صغوی
آموزش و پرورشsafavi_sepideh@yahoo.com
لیلا جعفری
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه گیلان jafarileila1374@gmail.com
آرزو کریمی
دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه گیلان karimiar355@gmail.com
زهرا نعمتی
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه امیرکبیرzahraanemati44@gmail.con
سیدمحمداسماعیل پورمحمدعزیزی
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه علامه طباطبائیeazizak@yahoo.com
بهنام پولادرگ
کارشناسی ارشد هندسه دانشگاه صنعتی اصفهانbehnam.pooladrag@gmail.com
صلاح الدین رضایی
کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه سمنان salah.rezaei@gmail.com
علی قدمی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی alighadami7496@gmail.com
آرمان زادگر
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه گیلانarman.zadgar@gmail.com
حسین داوری
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه پیام نور دماوند Davari.1370@yahoo.com
فائزه احمدی
ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان faezeahmadi977@gmail.com
آرزو خورده فروش
فرابورس ایران
Khordehforush@ifb.ir
مهدیه ادب
فرابورس ایران Adab@ifb.ir
ابوذر اخروی جوقان
فرابورس ایران okhravi@ifb.ir
اکبر قاسمی فینی
فرابورس ایران Ghasemi@ifb.ir
فرنوش دوات گر زاده
فرابورس ایران davatgarzadeh@ifb.ir
مهدی دین داریزدی
فرابورس ایران dindar@ifb.ir
حسین ذوالقدری
فرابورس ایران zolghadri@ifb.ir
محمد مهدی بذر افشان
فرا ورس ایران bazrafshan@ifb.ir
فاطمه ناطقی
فرابورس ایران Nateghi@ifb.ir
رباب شاکری
فرابورس ایران Shakeri@ifb.ir
زهرا منوجهری راد
فرابورس ایران manouchehri@ifb.ir
محمد توانایی خشکرودی
فرابورس ایران Tavanaei@ifb.ir
مهسا سناجو
فرابورس ایران sanajoo@ifb.ir
مریم شکری موغاری
فرابورس ایران shokri@ifb.ir
شیرین رجبی کشمش تپه
فرابورس ایران rajabi@ifb.ir
پویا بختیاری
فرابورس ایران bakhtiari@ifb.ir
جواد فروردین
فرابورس ایران farvardin@ifb.ir
جواد سلجوقی
فرابورس ایران saljooghi@ifb.ir
سامان خسروی
فرابورس ایران s.khosravi@ifb.ir
علیرضا علی زاده
فرابورس ایران Alizade@ifb.ir
محمد عاشورزاده فرابورس ایران ashourzadeh7@gmail.com

رزومه علمی و پژوهشی

جزوات و منابع درسی

جزوه درسی معادلات دیفرانسیل معمولی

نویسنده: دکتر عبدالساده نیسی

درس اول: مفهوم ساده، (دانلود رایگان فایل 1)

درس دوم: روش ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول، (دانلود رایگان فایل 2)

درس سوم: ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده، (دانلود رایگان فایل 3)

درس چهارم: ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎﻣﻞ (قسمت اول)، (دانلود رایگان فایل 4)

درس پنجم: ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎﻣﻞ(قسمت دوم)، (دانلود رایگان فایل 5)

درس ششم: ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﻄﯽ، (دانلود رایگان فایل 6)

درس هفتم: ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮﻧﻮﻟﯽ و رﯾﮑﺎﺗﯽ، (دانلود رایگان فایل 7)

درس هشتم: معادلات دیفرانسیل غیر خطی، (دانلود رایگان فایل 8)

تمرینات: فصل اول (دانلود مجانی فایل 1، فایل 2 ، فایل 3)

درس نهم : ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم (ﻗﺴﻤﺖ اول) ، (دانلود رایگان فایل 9)

درس دهم: ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم (ﻗﺴﻤﺖ دوم)، (دانلود رایگان فایل 10)

 درس یازدهم: ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم (ﻗﺴﻤﺖ سوم)، (دانلود رایگان فایل 11)

تمرینات: فصل دوم (دانلود مجانی فایل 2)

فصل سوم   تبدیلات لاپلاس و معادلات دیفرانسیل معمولی

درس دوازدهم: روش ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻼت ﻻﭘﻼس  (ﻗﺴﻤﺖ اول)، (دانلود رایگان فایل 12)

 درس سیزدهم : روش ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻼت ﻻﭘﻼس  (ﻗﺴﻤﺖ دوم)، (دانلود رایگان فایل 13)

تمرینات: فصل سوم (دانلود مجانی فایل 3)

درس چهادهم : روش ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮي ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﯽ،  (دانلود رایگان فایل 14)

تمرینات: فصل چهارم (دانلود مجانی فایل 4)